Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Rekrutacja

 

Rekrutacja zakończyła się


Szczegółowe zasady rekrutacji obowiązujące w VII edycji studiów

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich, studiów I lub II stopnia. Nie jest wymagane wykształcenie o profilu ekonomicznym.

2. Ustala się limit przyjęć na 50 osób.

3. Kandydaci rejestrują się w internetowym systemie rejestracji (link powyżej lub należy wpisać adres: https://isr.ue.katowice.pl/euro/), a następnie składają dokumenty w Biurze Studiów. Wymaganymi dokumentami są: list intencyjny zawierający opis pomysłów na upowszechnienie zdobytej w ramach studiów wiedzy, kwestionariusz (wydruk formularza elektronicznej rejestracji) wraz z naklejonym zdjęciem, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych bądź kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu potwierdzona za zgodność z oryginałem oraz 4 zdjęcia dyplomowe. Dokumenty można przesłać pocztą, decyzuje data wpływu do Biura.

Formularz listu intencyjnego do pobrania

4. Jeśli liczba chętnych przekroczy limit miejsc przeprowadzone zostanie postępowanie kwalifikacyjne według następujących zasad – decyduje liczba punktów rekrutacyjnych przyznawanych według poniższego przelicznika:

ocena na dyplomie ukończenia studiów

dyplom ukończenia studiów I stopnia

dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich  lub studiów II stopnia

bardzo dobry

9

10

dobry plus

7

8

dobry

5

6

dostateczny plus

3

4

dostateczny

1

2

Komisja Rekrutacyjna może przyznać dodatkowe punkty rekrutacyjne: 1 punkt za posiadanie dyplomu ukończenia studiów o profilu ekonomicznym, 2 punkty za potwierdzoną przynależność do grup: nauczyciele, kadra kierownicza administracji samorządowej, dziennikarze, przedsiębiorcy, pracownicy organizacji samorządowych zaangażowani w edukację ekonomiczną oraz do 3 punktów za propozycje upowszechnienia wiedzy o strefie euro zawarte w liście intencyjnym. Łączna liczba punktów dodatkowych nie może przekroczyć 6.

W razie równiej liczby punktów rekrutacyjnych decydować będzie kolejność zgłoszeń (decyduje data złożenia kompletu dokumentów w Biurze).

5. Całkowita opłata za studia (2 semestry) wynosi 300 złotych płatne przelewem na konto

18 1050 1214 1000 0023 4406 4536, tytuł przelewu: MFSE VII, imię i nazwisko uczestnika

w terminie 14 dni po uzyskaniu decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

 

 


 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii - ul. Bogucicka 3, 40-287 Katowice