Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Program studiów

Studia trwają dwa semestry. Przewiduje się ok. 12 zjazdów (sobota - niedziela). Zajęcia prowadzić będą wykładowcy z UE w Katowicach oraz zaproszeni wykładowcy – wybitni eksperci.

Program studiów obejmuje:

1. Zarys integracji gospodarczej w Europie
15 godzin
2. Teoretyczne podstawy integracji walutowej
15 godzin
3. Polityka pieniężna w unii walutowej
8 godzin
4. Europejski Bank Centralny 7 godzin
5. Polityka budżetowa w unii walutowej
8 godzin
6 Budżet UE 7 godzin
7. Integracja rynków finansowych w UE i strefie euro 15 godzin
8. Euro w roli waluty międzynarodowej
7 godzin
9. Korzyści i koszty wynikające z uczestnictwa w unii walutowej 20 godzin
10. Bilans kosztów i korzyści uczestnictwa w UGW a specyfika polskiej gospodarki
23 godziny
11. Źródła informacji o UE oraz euro – warsztaty 8 godzin
12. Perspektywy integracji walutowej w Europie
15 godzin

Program studiów obejmuje również warsztaty z wystąpień publicznych i przygotowywania prezentacji. Łącznie program obejmuje 214 godzin (w tym warsztaty i konsultacje).

Koszt studiów - 300 złotych.

Każdy słuchacz otrzyma bezpłatny komplet materiałów edukacyjnych, obejmujący m.in. publikacje książkowe, publikacje elektroniczne, prezentacje multimedialne.

Ukończenie studiów wymaga przygotowania i obrony pracy końcowej. Nie jest przewidziany egzamin.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz dyplom Narodowego Banku Polskiego. Najlepsi absolwenci zostaną zaproszeni na galę organizowaną przez Narodowy Bank Polski.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii - ul. Bogucicka 3, 40-287 Katowice